1. Przed pierwszymi zajęciami zazwyczaj wymagane jest spotkanie z rodzicem bez udziału dziecka.
 2. Przy zapisach na terapię SI honorowana jest diagnoza z innej placówki, nie starsza niż 6 miesięcy od daty jej przeprowadzenia.
 3. Każde dziecko ma ustalony dzień i godzinę kiedy uczestniczy w zajęciach. Na prośbę rodzica lub terapeuty możliwe jest wprowadzenie modyfikacji w tym zakresie.
 4. Zakres oddziaływań, intensywność oraz dobór metod stosowanych podczas zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz jego aktualnej kondycji psychofizycznej.
 5. Zajęcia trwają 50 minut.
 6. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii. Zazwyczaj spotkania odbywają się bez obecności rodziców.
 7. Rodzice proszeni są o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci po zakończeniu zajęć. W przypadku spóźnienia zajęcia nie będą przedłużone.
 8. Konsultacje z rodzicami przeprowadzane są na początku lub na końcu zajęć. Możliwe jest również dodatkowe spotkanie lub rozmowa telefoniczna w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii dotyczących prowadzonej terapii.
 9. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe.
 10. Dzieci powinny być ubrane w wygodny strój umożliwiający nieskrępowane ruchy. Przed zajęciami należy zdjąć dziecku łańcuszki, zegarki, itp.
 11. Na krótko przed zajęciami dziecko nie powinno spożywać posiłku.
 12. Z inicjatywy terapeuty lub rodzica możliwe jest przeprowadzenie telefonicznych konsultacji z innymi osobami zaangażowanymi w proces edukacji i terapii dziecka.

Zasady rozliczeń za odbyte zajęcia

 1. Płatność za zajęcia dokonywana jest gotówką po ich zakończeniu.
 2. Na życzenie rodzica wystawiany jest rachunek i przekazywany na koniec miesiąca.
 3. Na prośbę rodziców wystawiane są zaświadczenia, opinie, itp. Są one dodatkowo płatne a ich koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia szczegółowości dokumentu.
 4. Pisemne wskazówki do pracy w domu/przedszkolu/szkole, zalecenia, programy diet sensorycznych, sekwencje stymulacyjne przekazywane są rodzicom bezpłatnie ( w zależności od potrzeb).
 5. Rodzic zobowiązuje się do:
 • przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu,
 • informowania o równoległym poddawaniu dziecka innym oddziaływaniom terapeutycznym/leczniczym/rehabilitacyjnym,
 • udostępniania stosownej dokumentacji w celu dokonania pełnej diagnozy i prowadzenia rzetelnej terapii,
 • przekazywania na bieżąco wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia programowania oddziaływań terapeutycznych ( np. dotyczących stanu zdrowia, nasilenia się zachowań autostymulacyjnych, problemów pojawiających się w środowisku rodzinnym/przedszkolnym/szkolnym).

Zasady rozliczeń za odwołane zajęcia

 1. Nieobecność dziecka na zajęciach proszę zgłaszać do godziny 19.00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia.
 2. W przypadku zgłoszenia nieobecności po godzinie 19.00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia, jak również w przypadku nie pojawienia się dziecka na zajęciach rodzic zobowiązuje się uiścić pełną opłatę.
 3. Zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty przenoszone są na inny, uzgodniony z Rodzicem termin.
 4. Przypadki zdarzeń losowych (np. wypadek, nagłe zachorowanie, pobyt dziecka/ rodzica w szpitalu) uniemożliwiające udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie!

Powtarzająca się nieobecność dziecka na zajęciach, uniemożliwiająca realizację planu terapeutycznego oraz nieprzestrzeganie w/w zasad mogą być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia zajęć.