• Kurs z zakresu diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej (I i II stopień, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
 • Szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho lingwistycznej metodą prof. Alfreda A. Tomatisa (Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE”)
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii. (Centrum Wspomagania Rozwoju i Osobowości).
 • Karty oceny rozwoju psychoruchowego KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Komlogo).
 • Wspomaganie funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów. (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Synapsis” w Warszawie).
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej (Fundacja Okno).
 • Plany terapii w SI (Fundacja Okno).
 • Zaburzenia sensoryczne, a zaburzenia zachowania u dzieci autystycznych. Metody porozumiewania się z dziećmi autystycznymi (Instytut Wspomagania Rozwoju w Gdańsku)
 • Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
 • Spektrum autyzmu w teorii integracji sensorycznej (Sensum Mobile)
 • Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym ((Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w ADHD (Sensum Mobile)
 • Logopedia, a terapia integracji sensorycznej (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
 • Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
 • Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej (Sensum Mobile)
 • Szkolenie „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”(The Handle Institute)
 • Diagnoza funkcjonalna oraz terapia sensomotoryczna dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Nowe techniki diagnozy i terapii w zaburzeniach funkcji wzrokowych i słuchowych u dzieci z dysleksją ( Centrum kształcenia Dobra Kadra).
 • Dziecko w równowadze (Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej).
 • III stopniowy kurs terapii behawioralnej (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku)
 • Kurs prowadzenia pracy edukacyjno – terapeutycznej z rodzicami wg metody Caroll Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Synapsis” w Warszawie)
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno – rozwojowych (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
 • Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne – kurs podstawowy, warsztat I-go stopnia (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
 • Kinezjologia Edukacyjna „Gimnastyka Mózgu” autorstwa dr Paula i Gail Dennison (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji z osobami niemówiącymi (Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej w Szczecinie)
 • Metody Alternatywne i wspomagające komunikację językową z osobami niemówiącymi. System znakowo – obrazkowy PIKTOGRAMY (Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej w Szczecinie)
 • Trening umiejętności społecznych. Rozwój emocjonalny oraz kształtowanie się poczucia tożsamości u osób z autyzmem (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Synapsis” w Warszawie)
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (I, II, III, IV stopień)
 • Rozwijanie zachowań społecznych u dzieci z zaburzeniami autystycznymi (Instytut Wspomagania Rozwoju w Gdańsku)